Ochrana osobních údajů

V digitálním světě je bezpečnost důležitá. Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme pouze s Vaším výslovným souhlasem dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a také dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Co znamená pojem osobní údaj v online světě?

Osobní údaj je jakákoliv informace týkající se Vaší osoby, na jejímž základě dokážete být identifikován. Jde například o jméno, příjmení, adresu, číslo občanského průkazu, citlivé informace týkající se vaší osoby, kontaktní informace, případně zmínku o vaší osobě ve formě videa, fotografie, nebo IP adresy počítače.

Kdo jsme

Společnost SIMAP CZ s.r.o. je odborníkem v oblasti průmyslové automatizace. Dodáváme špičkové produky a řešení v oblasti automatizace strojů a procesů. Specializujeme se na řešení od úrovně SCADA, sběr dat, řídicí systémy, pohony (frekvenční měniče, servopohony), snímače, spínací techniku, bezpečnostní prvky po automatizované systémy a řešení pro testování, značení, stopování výrobků, kompletně části technologii a technologické celky. Poskytujeme vysokou přidanou hodnotu, která zahrnuje odborný návrh, technickou podporu, testování, instalaci a programování, podporu vývoje aplikaci, dodávku ucelených řešení, záruční a pozáruční servis.

Obecná ustanovení

Společnost SIMAP CZ s.r.o. jako provozovatel této web stránky zpracovává, používá a shromažďuje osobní údaje v souladu s příslušnou legislativou České republiky a nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Prohlášení se vztahuje výlučně na web stránku www.simap.cz, nevztahuje se na web stránky jiných provozovatelů, které jsou přístupné pomocí odkazů.

Poskytované osobní údaje uživatele web stránky musí být pravdivé, v případě jejich změny je uživatel povinen o jejich změně kontaktovat naši společnost. Ochrana osobních údajů podléhá ustanovením zákona o ochraně osobních údajů a právům uživatele upravenými Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů.

Zpracování a sběr osobních údajů

Veškeré údaje zpracováváme na základě dobrovolného souhlasu uživatele webových stránek www.simap.cz. Vyjádřením souhlasu potvrzuje seznámení a souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů uvedených na této podstránce.

Navštívením této web stránky uchovávají některé služby automaticky určité údaje za účelem poskytování kvalitních služeb, podpory a tvorby statistik. Do této skupiny údajů je zahrnuta verze prohlížeče, stránka ze které jste se na tento web dostali, IP adresa, operační systém, typ zařízení.

Tyto údaje nám pomáhají pochopit preference a chování uživatelů pro poskytnutí relevantního, kvalitního a cíleného obsahu, který prezentuje naše produkty, řešení a poskytuje přínos odborné veřejnosti a návštěvníkům. Všechny zmíněné údaje jsou poskytovány anonymně, nevážou se na žádnou konkrétní osobu. Identifikování konkrétní osoby na základě poskytnutých údajů je vyloučeno.

Na webové stránce používáme pro kontaktování ohledně řešení na míru a dodání komponentů kontaktní formuláře. V těchto kontaktních formulářích poskytuje uživatel všechny údaje dobrovolně.

Pomocí analytických nástrojů zaznamenáváme, na které podstránce našeho webu došlo k odeslání formuláře, stejně jako v některých případech i web stránku ze které se uživatel na náš web dostal. Tyto údaje zpracováváme pomocí analytických nástrojů třetích stran vysloveně na základě a v rozsahu souhlasu, který uživatel vyjádřil.

Případné změny týkající se ochrany osobních údajů řádně zveřejníme na naší webové stránce.

Vaše údaje jsou v bezpečí

Všechny osobní údaje uchováváme v bezpečí, zabezpečené proti ztrátě, změnám a zneužití. Osoby s nimiž spolupracujeme na zprávě web stránky a zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí ve vztahu k uchovávaným osobním údajům. Nesmí je zneužít, ani využít k jinému účelu.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, uložené prohlížečem na pevný disk uživatele. Plní několik účelů – některé vyžaduje fungování samotného webu, jiné mohou identifikovat návštěvníka. Tím pomáhají například zapamatováním údajů při vyplňování formulářů.

Na základě cookies využíváme údaje pro zlepšení online služeb, uživatelské zkušenosti s webem SIMAP CZ a marketingové účely. V případě, že při návštěvě naší stránky má uživatel v prohlížeči cookies povoleno, znamená to souhlas a akceptování našich podmínek ochrany osobních údajů. Pokud si nepřeje, aby náš web používal cookies (pokud je již odsouhlasil) může změnit nastavení prohlížeče a cookies zakázat.

Pro chod naší web stránky jsou cookies nezbytné. Zakázáním cookies nedokážeme garantovat plnou funkcionalitu našich stránek.

Údaje uživatelů našich stránek sesbérané analytickými nástroji třetích stran, například službou Google Analytics nebudou použity k identifikaci konkrétního návštěvníka bez výslovného souhlasu uživatele. Všechny údaje jsou anonymizované.

SlužbaÚčelTyp údajů
Google AnalyticsStatistiky a vylepšení webuAnonymizovaná IP adresa, žádné osobní údaje
Google AdWordsCílená reklamaŽádné osobní údaje http://adssettings.google.com/
FacebookCílená reklamaŽádné osobní údaje https://www.facebook.com/about/basics
MailchimpZasílání newsletteru / novinekE-mailová adresa
Kontaktní formulářKontakt a zaslání nabídkyMeno, e-mail

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou zákonem, souhlasem nebo po dobu kdy jsou nezbytné pro spolupráci. Po uplynutí této doby Vaše osobní údaje vymažeme. O výmaz údajů můžete požádat kdykoliv odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů zasláním e-mailu s žádostí na adresu simap@simap.cz.

SIMAP CZ s.r.o.
Nové Sady 988/2
602 00 Brno
Česká Republika
IČO: 017 12 969

Účel shromažďování a uchovávání osobních údajů

Nabídka služeb a produktů v oblasti průmyslové automatizace, kompletních řešení a řešení částí funkčních celků, kontakt se zákazníky ohledně obchodní nabídky.

Kategorizování osobních údajů

Údaje se vztahují na zaměstnance, zákazníky, uchazeče o zaměstnání, dodavatelů a poskytovatelů služeb souvisejících s chodem web stránky v rozsahu nezbytném pro splnění účelu.

Příjemci údajů

Zdravotní pojišťovny, externí poskytovatelé a dodavatelé služeb, osoby spolupracující na zprávě web stránek, veřejné orgány pro splnění požadovaného účelu.

Vymazání osobních údajů

Osobní údaje jsou vymazány po uplynutí zákonem vymezené lhůty, respektive podle lhůty dané v souhlasu, nebo pokud přestane existovat důvod pro uchovávání dat.

Prohlášení provozovatele

SIMAP CZ s.r.o. prohlašuje, že zpracovávané osobní údaje používá pouze na uvedené účely v rámci svých obchodních a marketingových aktivit.

Práva v rámci ochrany osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo kdykoli požádat o informaci zda zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo kopii poskytnutých osobních údajů, právo vědět o tom jak osobní údaje používáme, za jakým účelem jejich zpracováváme, o stranách kterým jsou údaje poskytovány, o době zpracování osobních údajů. Údaje budou dle žádosti poskytnuty v přehledné elektronické nebo listinné formě.

Právo na opravu a doplnění neúplných osobních údajů

Uchovávané data musí být aktuální. Pokud došlo ke změně Vašich osobních údajů, nebo máte podezření, že námi uchovávané údaje jsou neúplné nebo zastaralé máte právo (budeme rádi pokud jej budete brát jako povinnost) informovat nás o změnách. Údaje neprodleně opravíme na základě Vaší žádosti.

Právo na vymazání osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání Vámi poskytnutých osobních údajů. Vymazání uskutečníme pokud údaje nejsou více potřebné pro plnění smluvních vztahů, nebo účelu za kterým byly poskytnuty a zpracovávány, pokud je jejich zpracování protiprávní, pokud nám to ukládá zákonná povinnost, nebo máte námitky ke zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody údaje dále zpracovávat. Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracování.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požádat nás o konec využívání Vašich osobních údajů například v případě, že máte pocit neaktuálnosti, protiprávního zpracování nebo nepotřebnosti údajů pro plnění účelu, za kterým byly zpracovávány. V případě řešení sporných otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že budou pouze uložené a dále nezpracované.

Právo na splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům

V případě, že Vaše osobní údaje zpracovává příjemce (třetí strana), oznámíme příjemci změnu, omezení zpracování nebo vymazání osobních údajů. Tuto povinnost si splníme vždy, pokud nevyžaduje nepřiměřené úsilí nebo není z objektivních důvodů takové oznámení možné.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo od nás poskytnuté osobní údaje získat ve strukturovaném, běžně používaném formátu. Kdykoliv nás můžete požádat o poskytnutí Vašich osobních údajů jinému provozovateli za splnění zákonných podmínek.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem. Pokud jsme Vás požádali o souhlas, máte právo kdykoliv souhlas odvolat.

Práva související s automatizovaným rozhodováním

Máte právo, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí založeno výlučně na automatizovaném zpracovávání údajů, včetně profilování, nebo takové které má na Vás právní nebo jiné účinky. V případě, že je takové zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, nebo založené na výslovném souhlasu, provedeme vhodná opatření na ochranu Vašich práv, svobod a oprávněných zájmů.

Právo namítat

Pokud máte pocit, že zpracováváme osobní údaje mimo pokyny plynoucího z platných zákonů a nařízení, nebo v rozporu s Vašimi právy, kontaktujte nás na simap@simap.cz a Vaši stížnost neprodleně vyřešíme. Máte právo vznést námitku, pokud zpracováváme Vaše údaje pro přímý marketing, nebo z oprávněných důvodů. Ihned po obdržení námitky a nalezení Vám vyhovujícího řešení přestaneme se zpracováním údajů např. na marketingové nebo jiné účely.

V případě s nespokojeností vyřešení Vaší stížnosti z naší strany, nebo podezření s nezákonným zpracováním osobních údajů můžete podat stížnost na dozorný orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

Adresa:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

WWW:oficiální: https://www.uoou.cz
E-mail:oficiální: posta@uoou.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost SIMAP CZ s.r.o., IČ: 01712969, sídlo: Nové Sady 988/2, 602 00 Brno

…dále jen Dodavatel (v textu „my“). Objednatelem se rozumí zákazník, resp. druhá smluvní strana (v textu „Vy“).

Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Odesláním objednávky nám také udělujete souhlas uchovávat a zpracovávat Vaše údaje k obchodním a marketingovým účelům.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v textu „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v textu „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Tímto nám udělujete až do odvolání, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, abychom zpracovávali (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) Vaše osobní údaje. To vše v nezbytném rozsahu pro účely zjištění relevantních potřeb Vás jako uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, doručovací adresa, datum narození, příp. rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu trvání našeho smluvního vztahu + 15 let a po tuto dobu zároveň budeme Vaše údaje uchovávat.

Jste si vědomi toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jste ho udělili. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu ani zákonem nám uložené povinnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Berete na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že Vám některé služby nebude možné poskytnout, stejně jako to, že uvedená skutečnost nemá vliv na naše zákonem uložené povinnosti.

Za podmínek v GDPR a případných souvisejících právních předpisech uvedených máte právo požadovat od nás přístup k evidovaným osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2020.

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás se svým požadavkem vyplněním kontaktního formuláře.

Na základě poskytnutých údajů Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovou nabídku. Poskytneme Vám odborné poradenství při výběru produktů a řešení vhodných pro řešení Vašich problémů.