Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti SIMAP CZ s.r.o. platné od 1.1.2020

 1. Závaznost obchodních podmínek

1.1.        Předmětem těchto obchodních podmínek společnosti SIMAP CZ s.r.o., se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, IČO 017 12 969, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vložka číslo C94080, vydaných v souladu s ustanovením § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „podmínky“ nebo „OP“) je úprava základních podmínek kupních smluv na dodávku zboží.

1.2.

Každá kupní smlouva, (dále jen „smlouva“ nebo „objednávka“) která bude uzavřena se společností SIMAP CZ s.r.o. jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) s libovolným obchodním partnerem jako kupujícím či jiným odběratelem (dále jen „kupující“), se bude řídit těmito OP, pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak. Kupující bere na vědomí, že podmínkou uzavření kupní smlouvy (objednávky) na dodání zboží je akceptace těchto OP. Ustanovení, která jsou odchylná od těchto Všeobecných obchodních podmínek, jsou platná pouze na základě výslovného písemného souhlasu prodávajícího; ustanovení § 1740 odst. 3 a 1751 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

 

 1. Nabídka, cena a uzavření obchodu

2.1.        Ceny uvedené v katalozích vydávaných prodávajícím, jakož i informace ústní, telefonické či informace získané prostřednictvím internetu vztahující se k cenám zboží, jsou ceny nezávazné mající pouze indikativní charakter a tyto informace nejsou považovány za návrh na uzavření smlouvy.

2.2.        Prodávající je oprávněn bez písemného oznámení měnit produkty i ceny.

2.3.        Prodávající neodpovídá za případné chybné údaje uvedené v katalogu, na internetu, časopise nebo propagačním materiálu.

2.4.        Ceny uvedené v nabídkách jsou smluvní a jejich platnost je 30 dní od data vystavení, pokud není určeno jinak.

2.5.        Uvedené ceny jsou bez DPH. Náklady na přepravu zboží od prodávajícího, balení a pojištění zboží během přepravy nejsou zahrnuty v ceně zboží a budou kupujícímu účtovány samostatně dle tarifu poštovních či dopravních služeb, pokud není určeno jinak. Obaly jsou nevratné.

2.6.        Smlouva vznikne teprve tehdy, když prodávající po obdržení písemné objednávky od kupujícího tuto objednávku kupujícímu písemně potvrdí. Samotná nečinnost prodávajícího neznamená akceptaci objednávky. Prodávající je oprávněn potvrdit objednávku také e-mailem nebo faxem.

2.7.        Dodatečné změny v objednávce jsou možné jen po jejich písemném potvrzení prodávajícím a v případě jejich akceptace přiměřeně prodlužují dodací lhůtu. Pro vyúčtování jsou rozhodná množství, rozměry nebo váhy, které zjistí a zkontroluje prodávající.

2.8.        Chybně objednané zboží je nevratné.

2.9.        Veškeré nabídky, plány, popisy, návody a projektové doklady se bez souhlasu prodávajícího nesmí kopírovat či jinou formou zpřístupnit třetím osobám.

2.10.      Zboží vyrobené na zakázku je nevratné.

2.11.      Zboží zůstává majetkem společnosti SIMAP CZ s.r.o. až do úplného zaplacení kupní ceny. Kupující výslovně souhlasí s tím, že pokud neuhradí kupní cenu řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu bylo zboží kupujícím vráceno a zavazuje se jej prodávajícímu na jeho výzvu neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od dne obdržení výzvy, vrátit, a to na své nebezpečí a náklady. Kupující se zavazuje se zbožím, které nebylo dosud zaplaceno, nedisponovat a na požádání prodávajícího mu jej okamžitě vydat a umožnit převzetí ze svých prostor.

2.12.

Prodávající se prodejem zboží nezavazuje k jeho instalaci, montáži, zabudování či poskytnutí jiných obdobných služeb, pokud není v písemném potvrzení objednávky uvedeno jinak.

2.13.      Po vzájemné písemné dohodě může prodávající přenechat kupujícímu zboží do výpůjčky. Výpůjčka zboží trvá nejdéle po dobu 1 měsíce. Po uplynutí této doby budou nevrácené výpůjčky zboží považovány za zboží, které si kupující objednal s úmyslem zboží koupit a jejich cena platná ke dni, kdy bylo toto zboží kupujícímu přenecháno do výpůjčky, bude kupujícímu fakturována.

 

 1. Dodací podmínky

3.1.

Termín dodání zboží je uveden na potvrzené objednávce. Prodávající může ve výjimečných případech, kdy bude termín dodání pro nepředvídatelné překážky mimo možnost ovlivnění ze strany prodávajícího ohrožen, termín dodání přiměřeně prodloužit, musí však tuto změnu neprodleně ohlásit kupujícímu.

3.2.        Dodání zboží se uskutečňuje vydáním zboží kupujícímu ve výdejním místě prodávajícího, předáním zboží pracovníkem prodávajícího kupujícímu, nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, a to na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit podpisem na dodacím listě. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v okamžiku, kdy zboží opustí závod nebo sklad prodávajícího (EX WORK).

3.3.        Prodávající může dodat a fakturovat i dílčí dodávky nebo roční dodávky. Dodávky zboží u ročních objednávek je kupující povinen písemně objednat 1 měsíc předem.

3.4.        V případě, že kupující včas neuhradí splatnou kupní cenu, popř. splatnou zálohu na kupní cenu, není prodávající povinen dle sjednané kupní smlouvy plnit a v tomto případě není dána odpovědnost prodávajícího za případnou újmu kupujícího ani povinnost hradit jakékoliv sankce. Termín plnění může být bez jakýchkoliv nároků kupujícího prodávajícím přiměřeně prodloužen, pokud zálohové nebo neuhrazené faktury vyplývající z dané kupní smlouvy nebo jiných smluv nebyly uhrazeny včas a/nebo nebyly zaplaceny v plné výši a/nebo vůbec.

3.5.

Za prodlení dodávky v důsledku živelných pohrom, v důsledku neočekávaných zdržení při celním řízení, výpadku výroby, transportních škod, stávek, přerušení provozu, prodlení při dodávce surovin a materiálu či vyšší moci, nenese prodávající zodpovědnost. Za vyšší moc se považuje zejména válka, požár, povodeň, závažné přírodní anomálie, přerušení dopravy, embargo, vládní opatření, úpravy či omezení, zákazu dovozu nebo vývozu zboží a nemožnosti obstarat dodávky materiálu, zařízení nebo výrobních prostředků, neštěstí, výbuch, jakož i důsledek jakýchkoli jiných příčin, na které nemá prodávající vliv. Takové okolnosti nebudou připsány k tíži prodávajícího ani tehdy, kdy už se v prodlení nachází. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u dodavatelů prodávajícího nebo jejich subdodavatelů.

 1. Odstoupení od smlouvy:

4.1.        Prodávající má právo odstoupit od objednávky:

 1. a) pokud má pochybnosti o platebních schopnostech kupujícího,
 2. b) pokud je dodavatel prodávajícího nebo jeho subdodavatel v prodlení s dodávkou zboží déle než 6 měsíců.

4.2.        Prodávající má dále právo odstoupit od smlouvy v případě prodlení kupujícího s jakoukoliv platbou, ke které je povinen dle právních předpisů či smlouvy. Pro vyloučení pochybností se za podstatné porušení smlouvy považuje prodlení kupujícího s úhradou splatného dluhu delší než 30 dní; v takovém případě je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy okamžitě bez nutnosti výzvy. Tímto zůstává právo prodávajícího na náhradu újmy nedotčeno.

4.3.

Kupující může odstoupit od objednávky, pokud nejsou dodrženy dodací podmínky viz bod 4.1.b). Odstoupení od objednávky je nutno adresovat druhé straně doporučeným dopisem s dodejkou.

4.4.

Ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe prodávající a kupující berou nebezpečí změny okolností.

 

 1. Kupní cena, platební podmínky

5.1.        Kupní cena je splatná ve lhůtě a měně uvedené na faktuře.

5.2.        Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100 % sjednané ceny.

V případě, že bude sjednáno částečné zaplacení předem, bude vystavena zálohová faktura, splatná do 5 dnů od data vystavení. Takováto zálohová platba předem není považována za závdavek.

5.3.        Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením prodávajícímu v hotovosti.

5.4.        Pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 30 dnů, může prodávající:

 1. a) ostatní dodávky pozastavit,
 2. b) požadovat po kupujícím úrok z prodlení dle sazby ČNB a smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení a dále má nárok na úhradu nákladů spojených s vymáháním dluhu. Náklady na upomínky a právní porady související s tímto obchodním případem budou vyfakturovány samostatně,
 3. c) uplatněním smluvní pokuty a dalších shora uvedených nároků není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

5.5.        Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

5.6.

Jakákoliv platba kupujícího může být i bez jeho souhlasu a přestože byla určena závazku, který kupující hodlal plnit, dle uvážení prodávajícího přednostně použita na úhradu nezaplacených pohledávek prodávajícího vyplývajících z dané kupní smlouvy nebo z jiných smluv, přičemž platby budou nejdříve započítány na vzniklé náklady a příslušenství a poté na jistinu pohledávky. Kupující není oprávněn provádět zápočty bez písemného souhlasu prodávajícího.

5.7.

Postoupení pohledávek kupujícího za prodávajícím není přípustné.

 

 1. Záruka, reklamace

6.1.        Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, poškozením elektrostatickým nábojem a použitím nebo instalací v rozporu s uživatelskou dokumentací či nedodržením udaných síťových podmínek, stejně jako poškození způsobená vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

6.2.        Záruka zaniká okamžitě, pokud kupující sám či třetí osoba mění či jinak zasahuje do předmětu plnění bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

6.3.        Prodávající poskytuje záruku na zboží po dobu 12 měsíců. Počátkem záruční doby se rozumí okamžik, kdy je zboží odevzdáno kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, okamžik, kdy zboží dojde do místa určení. Kupující musí při reklamaci předložit fakturu a dodací list. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně, poštou, faxem či e-mailem.

V písemném vyjádření musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

6.4.        Zjistí-li kupující rozpor mezi údaji uvedenými v dodacím listě, faktuře, nebo zjistí-li poškození zboží vlivem přepravy či jeho zjevné poškození, je povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit prodávajícímu a písemně (poštou, faxem, e-mailem) reklamovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Pozdější reklamace tohoto druhu nebudou prodávajícím uznány.

6.5.        V případě oprávněné reklamace v záruční době bude zboží prodávajícím dle jeho volby opraveno nebo vyměněno za nové. Reklamace bude vyřízena v době nezbytně nutné k odbornému posouzení oprávněnosti reklamace a odstraňování vady či dodání nového zboží.

6.6.        Záruka obsahuje opravu vadného dílu nebo výměnu za nový. Neobsahuje instalační náklady, servis a nepřebírá odpovědnost nebo ručení za nepřímé, zvláštní, nahodilé či následné škody jakéhokoliv druhu na defektním výrobním zařízení či provozu, včetně ušlého zisku či ztráty obchodní příležitosti.

6.7.        Zadržování úhrad nebo snižování kupní ceny kupujícím v případě reklamací není povoleno.

6.8.        Zboží je určeno pouze pro komerční použití.

 

 1. Ostatní ujednání

7.1.        Práva a povinnosti, jež neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb. s vyloučením kolizních norem, jakož i s výslovným vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

7.2.        Všechny spory vyplývající z právních sporů z uzavřené smlouvy budou strany řešit vzájemnou dohodou. Jestliže nedojde k dohodě, bude přistoupeno k soudnímu řízení. Místem sudiště je Brno.

7.3.        Uzavřením objednávky kupující souhlasí s tím, že tyto podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Veškeré dodávky zboží se provádějí na základě těchto obchodních podmínek.

7.4.        Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové adrese: www.simap.cz

7.5.        Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2020, veškeré předchozí pozbývají platnost.

 

 1. Ochrana osobních údajů

8.1.        Společnost SIMAP CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje kupujících na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“),a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení. Tato Informace o zpracování osobních údajů Kupujících obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení. Společnost SIMAP CZ s.r.o. vystupuje ve vztahu k osobním údajům Kupujících v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“). Kupující mají právo se na společnost SIMAP CZ s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce.

8.2.        Správce zpracovává vybrané osobní údaje Kupujících za následujícími účely:

 1. a) plnění obchodní smlouvy/ jednání o kupní smlouvě;
 2. b) plnění povinností vyplývajících z daňových právních předpisů;

8.3.        Právním titulem ke zpracování osobních údajů Kupujících ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

 1. a) plnění smlouvy;
 2. b) oprávněné zájmy správce;
 3. c) plnění právních povinností správce.

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Kupujících: jméno a příjmení, příp. obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo.

8.4.        Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Kupujících ze strany Správce je následující:

 1. a) po dobu trvání smluvního vztahu;
 2. b) po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů.

8.5.        Kupující jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:

 1. a) právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 2. b) právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 3. c) právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 4. d) právo na omezení zpracování osobních údajů;
 5. e) právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás se svým požadavkem vyplněním kontaktního formuláře.

Na základě poskytnutých údajů Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovou nabídku. Poskytneme Vám odborné poradenství při výběru produktů a řešení vhodných pro řešení Vašich problémů.